Relacje inwestorskie - Investor relations (official information required by Polish regulatory authorities)

 

TRZECIE OGŁOSZENIE O DEMATERIALIZACJI AKCJI SPÓŁKI Z DNIA 12 LISTOPADA 2020 R.

 

Uprzejmie informujemy, że w ramach obligatoryjnej procedury dematerializacji akcji wprowadzonej, przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, „Ustawa”), zobowiązano spółki akcyjne oraz spółki komandytowo – akcyjne, między innymi do pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółkach.

 

Czyniąc zadość ww. obowiązkowi, celem sprawnego przeprowadzenia procedury dematerializacji akcji, zarząd spółki Nunatak Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako komplementariusz spółki Nunatak Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością alternatywna spółka inwestycyjna spółka komandytowo-akcyjna („Spółka”), na podstawie art. 16 Ustawy, niniejszym wzywa po raz pierwszy wszystkich akcjonariuszy Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

 

W konsekwencji uchwalonych przepisów, akcje (w tym akcje Spółki), nie będą mogły występować w obrocie prawnym w formie materialnego dokumentu (papierowej), natomiast wszyscy akcjonariusze zostaną ujawnieni w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy Spółki.

 

Rejestr będzie prowadzony przez profesjonalny podmiot zewnętrzny (dom maklerski wybrany przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki).

 

Informujemy również, że na podstawie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 15 maja 2020 roku, poz. 875), termin utraty ważności akcji w formie dokumentowej, został przesunięty z 1 stycznia 2021 roku na 1 marca 2021 roku. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. przy ul. Plac Trzech Krzyży 10 /14, 00-499 Warszawa, w godzinach od 10:00-17:00.

 

W imieniu komplementariusza Spółki

Zarząd

 

 

DRUGIE OGŁOSZENIE O DEMATERIALIZACJI AKCJI SPÓŁKI

 

Uprzejmie informujemy, że w ramach obligatoryjnej procedury dematerializacji akcji wprowadzonej, przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, „Ustawa”), zobowiązano spółki akcyjne oraz spółki komandytowo – akcyjne, między innymi do pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółkach.

 

Czyniąc zadość ww. obowiązkowi, celem sprawnego przeprowadzenia procedury dematerializacji akcji, zarząd spółki Nunatak Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako komplementariusz spółki Nunatak Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością alternatywna spółka inwestycyjna spółka komandytowo-akcyjna („Spółka”), na podstawie art. 16 Ustawy, niniejszym wzywa po raz pierwszy wszystkich akcjonariuszy Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

 

W konsekwencji uchwalonych przepisów, akcje (w tym akcje Spółki), nie będą mogły występować w obrocie prawnym w formie materialnego dokumentu (papierowej), natomiast wszyscy akcjonariusze zostaną ujawnieni w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy Spółki.

 

Rejestr będzie prowadzony przez profesjonalny podmiot zewnętrzny (dom maklerski wybrany przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki).

 

Informujemy również, że na podstawie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 15 maja 2020 roku, poz. 875), termin utraty ważności akcji w formie dokumentowej, został przesunięty z 1 stycznia 2021 roku na 1 marca 2021 roku. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. przy ul. Plac Trzech Krzyży 10 /14, 00-499 Warszawa, w godzinach od 10:00-17:00.

 

W imieniu komplementariusza Spółki

Zarząd

 

 

PIERWSZE OGŁOSZENIE O DEMATERIALIZACJI AKCJI SPÓŁKI

 

Uprzejmie informujemy, że w ramach obligatoryjnej procedury dematerializacji akcji wprowadzonej, przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, „Ustawa”), zobowiązano spółki akcyjne oraz spółki komandytowo – akcyjne, między innymi do pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółkach.

 

Czyniąc zadość ww. obowiązkowi, celem sprawnego przeprowadzenia procedury dematerializacji akcji, zarząd spółki Nunatak Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako komplementariusz spółki Nunatak Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością alternatywna spółka inwestycyjna spółka komandytowo-akcyjna („Spółka”), na podstawie art. 16 Ustawy, niniejszym wzywa po raz pierwszy wszystkich akcjonariuszy Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

 

W konsekwencji uchwalonych przepisów, akcje (w tym akcje Spółki), nie będą mogły występować w obrocie prawnym w formie materialnego dokumentu (papierowej), natomiast wszyscy akcjonariusze zostaną ujawnieni w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy Spółki.

 

Rejestr będzie prowadzony przez profesjonalny podmiot zewnętrzny (dom maklerski wybrany przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki).

 

Informujemy również, że na podstawie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 15 maja 2020 roku, poz. 875), termin utraty ważności akcji w formie dokumentowej, został przesunięty z 1 stycznia 2021 roku na 1 marca 2021 roku. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. przy ul. Plac Trzech Krzyży 10 /14, 00-499 Warszawa, w godzinach od 10:00-17:00.

 

W imieniu komplementariusza Spółki

Zarząd

 

 

 

 

Polityka oraz Strategia Inwestycyjna zgodnie ze statutem

Nunatak Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI SKA

Przyjętym uchwałą z dnia 24 września 2020r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 5.

Polityka Inwestycyjna

1.             Celem inwestycyjnym Spółki jest wzrost wartości aktywów Spółki w wyniku wzrostu wartości lokat Spółki i będzie realizowany poprzez dostarczenie finansowania dla spółek działających w szczególności, choć nie wyłącznie, w obszarach nowych technologii w sektorach takich jak: handel, usługi w tym usługi finansowe, ochrona zdrowia, e-commerce, transport i logistyka, rolnictwo, przemysł ciężki, media i rozrywka, budujących swoją wartość w następujących obszarach: Big Data, Data Analytics, Data Science, Sztuczna Inteligencja i Blockchain, poprzez objęcie lub nabycie do portfela inwestycyjnego udziałów w spółkach kapitałowych z siedzibą w Polsce i ich odpowiedników za granicą oraz praw i obowiązków wynikających ze statusu bycia wspólnikiem w krajowych i zagranicznych spółkach osobowych. 

2.             Podmioty będące przedmiotami inwestycji kapitałowych Spółki powinny cechować się wysokim potencjałem wzrostu oraz oferować innowacyjne rozwiązania w segmentach klientów detalicznych lub korporacyjnych.

3.             Spółka nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

4.             Spółka jest alternatywną spółką inwestycyjną i realizuje politykę inwestycyjną polegającą na lokowaniu aktywów zebranych od wielu inwestorów w podmioty na wczesnym etapie rozwoju poprzez objęcie lub nabycie następujących typów i rodzajów praw emitowanych na gruncie prawa polskiego lub ich odpowiedników na gruncie prawa obcego:  

a.              akcje;  

b.             udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością;  

c.              obligacje;  

d.             prawa do udziałów i akcji;  

e.              warranty subskrypcyjne;  

f.               pożyczki zamienne;  

g.             obligacje zamienne;  

h.             inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające  prawom  wynikającym z udziałów lub akcji

5.             Niezależnie od powyższego, Spółka może udzielać pożyczek oraz w ramach zarządzania płynnością finansową może lokować aktywa w instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Spółka udziela pożyczek przy uwzględnieniu celu inwestycyjnego Spółki.   

6.             Spółka będzie dokonywała doboru lokat kierując się poniższymi kryteriami doboru lokat oraz zasadą maksymalizacji wartości aktywów przy uwzględnieniu minimalizacji ryzyka inwestycyjnego. Spółka będzie dokonywała lokat w prawa, o których mowa w ust. 4 powyżej, w przedsiębiorstwa, które:   

1)                  posiadają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Unii Europejskiej, ASI będzie dokonywała inwestycji w spółki, które posiadają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego; terytorium Europy Środkowej i Wschodniej (CEE), w Ameryce Północnej (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Kanada); Ameryce Południowej, Afryce, Azji i Pacyfiku, Bliskim Wschodzie;  

2)                  w momencie wypłaty środków w ramach pierwszej inwestycji, objęcia lub nabycia Papierów Wartościowych, dane przedsiębiorstwo nie jest spółką publiczną, w rozumieniu przepisów prawa.   

3)                  Spółka ma możliwość dokonywania inwestycji kontynuacyjnych, nabywania bądź obejmowania kolejnych Papierów Wartościowych, jeżeli podmiot w którym Spółka posiadała wcześniej akcje lub udziały stał się spółką publiczną.   

7.             Wybór inwestycji będzie dokonywany przez Spółkę przy uwzględnieniu poniższych kryteriów doboru lokat, w tym w szczególności:   

a)                  pozytywny wynik analizy biznesowej lub biznesplanu inwestycji,  

b)                  pozytywne perspektywy skalowania produktu tworzonego przez podmiot w który zamierza zainwestować Spółka,  

c)                  atrakcyjność rynkowa, wielkość rynku i dynamiki jego rozwoju,  

d)                  etap rozwoju, na którym znajduje się podmiot, w który Spółka zamierza zainwestować,  

e)                  prognozowana stopa zwrotu z inwestycji,  

f)                   brak konfliktu interesów z innymi spółkami w portfelu ASI.   

8.             Spółka może dokonywać inwestycji oraz inwestycji kontynuacyjnych jednorazowo lub w transzach.  

9.             Spółka stosuje poniższe zasady dywersyfikacji lokat. Zasady dywersyfikacji lokat zostały uszczegółowione w regulacjach wewnętrznych i przyjęte przez Zarządzającego ASI na zasadach określonych w art. 70b ust. 2 Ustawy:   

a)                  Spółka może przeznaczyć na pierwszą inwestycję w dany podmiot, nie mniej niż 2.500,00 PLN (dwa tysiące pięćset złotych) i nie więcej niż 20.000.000,00 PLN (dwadzieścia milionów złotych) pod warunkiem objęcia nie mniej niż 0,2% i nie więcej niż 30% praw udziałowych w podmiocie w ramach pierwszej inwestycji;

b)                  Łączny wkład inwestycyjny w dany podmiot w ramach (i) inwestycji inicjalnej i (ii) inwestycji kontynuacyjnej nie może przekroczyć 30.000.000,00 PLN (trzydzieści  milionów  złotych), a łączna ilość praw udziałowych po inwestycji kontynuacyjnej nie może przekroczyć 40%.  

10.         Spółka nie przewiduje możliwości stosowania dźwigni finansowej w tym zaciągania pożyczek lub w jakikolwiek inny sposób zwiększania ekspozycji Spółki w rozumieniu UFI.   

§ 6.

Strategia Inwestycyjna

1.            Spółka będzie realizować strategię, która w największym stopniu będzie odpowiadać strategiom funduszy Venture Capital, stosownie do informacji przedstawianych Komisji Nadzoru Finansowego w formularzu sprawozdawczym ZAFI.  

2.            Spółka będzie lokować aktywa  zgodnie z § 5 ust. 4 oraz udzielać pożyczek zgodnie z § 5 ust. 5 powyżej, podmiotom, które rozwijają produkty lub usługi, w szczególności, choć nie wyłącznie w obszarach takich jak:  

1)      Big Data,  

2)      Data Analytics,  

3)      Data Science,  

4)      Sztuczna Inteligencja,  

5)      Blockchain.   

W przypadku braku dostępności projektów ze wskazanych sektorów, możliwe będzie przeprowadzenie inwestycji w projekty działające w branżach pokrewnych  

3.            Spółka będzie inwestowała w spółki, które posiadają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego; terytorium Europy Środkowej i Wschodniej (CEE), w Ameryce Północnej (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Kanada); Ameryce Południowej, Afryce, Azji i Pacyfiku, Bliskim Wschodzie.  

4.            Spółka nie przewiduje możliwości stosowania  dźwigni finansowej w tym zaciągania pożyczek lub w jakikolwiek inny sposób zwiększania ekspozycji Spółki, dlatego Spółka nie przyjmuje opisu polityki zaciągania pożyczek.  

5.            Rozwinięcie postanowień Polityki Inwestycyjnej oraz Strategii Inwestycyjnej opisanych w niniejszym Statucie ponad elementy opisu wymagane przepisami UFI może zostać dokonane w dokumentach, w tym w regulaminach przyjętych przez komplementariusza Spółki, dotyczących działalności prowadzonej przez Spółkę, zgodnie z postanowieniami art. 70 b ust. 2 UFI.